Normering

De norm: EN 13928 vs STS-P71-3

Luchtdichtheidstesten worden doorgaans uitgevoerd volgens de Europese EN 13928 norm. Sinds 1 januari 2015 geldt voor testen binnen België, een hiervan afgeleide norm, de STS-P 71-3. Alle luchtdichtheidstesten waarvan het resultaat gebruikt wordt binnen een EBP aangifte, moeten conform gebeuren met deze STS-P 71-3.
Het externe controleorganisme, het BCCA, staat in voor het afleveren van de conformiteitsverklaring. De vergoeding voor de conformiteitsverklaring wordt rechtstreeks door het BCCA aangerekend en staan los van de cergoeding voor de luchtdichtheidstest. Een overzicht van de tarieven kan je hier vinden.

Naast de normering, welke bepaalt hoe een test moet uitgevoerd worden, is voor de bouwheer/architect of EPB verslaggever uiteraard het resultaat van belang. Tijdens een luchtdichtheidstest wordt het lekdebiet gemeten of met andere woorden hoeveel m3 lucht via de buitenschil van een gebouw dringt bij een onderdruk en een overdruk van 50 Pa. Om de luchtdichtheid van gebouwen onderling te kunnen vergelijken moet dit lekdebiet gerelateerd worden aan de eigenschappen (grootte en/of vorm) van het gebouw. In België komen we hiervoor twee verschillende waardes gebruikt. Beide waardes leren ons iets over de luchtdichtheid van een gebouw, maar zijn verschillende en kunnen niet van elkaar worden afgeleid.

v50-waarde: de EPB waarde

De v50 waarde (let op de kleine v) is gebaseerd op het verliesoppervlak van het beschermd volume, volgens de EPB. De v50 waarde geeft aan hoeveel m³ lucht er per uur door 1 m² (verlies)oppervlak gaat bij 50 pascal.

  • We delen de in/uitgeblazen volume door het verliesoppervlak. Deze waarde is uiteindelijk van belang in een EPB rapport.
  • Bij ‘ontstentenis’ geeft de overheid je hier een 12. Dwz dat er per uur, 12 m³ lucht per m² ontsnapt (bij 50 pa). Wat dus enorm veel is. De meeste woningen/gebouwen zitten daar ruim onder. Vandaar dat het nuttig kan zijn om de luchtdichtheid van een gebouw te testen. Meestal levert dit extra E-punten op!

n-50 waarde: de passiefnorm-waarde

De n50-waarde is gebaseerd op het binnenvolume (is kleiner dan het beschermd volume voor EPB!). De n50 waarde geeft het aantal volumewissels per uur aan bij 50 pascal, uitgedrukt in ACH (Air Changes per Hour)

We delen de in/uitgeblazen volume door het te testen binnenvolume
Dit is de waarde die voor passiefwoningen wordt gehanteerd. Passive gebouwen moeten op dit onderdeel minimaal 0,6 halen. Dit is geen waarde die gebruikt wordt binnen de EPB.